Các Vị Trí Tuyển Dụng

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

Poster tuyen dung

Cửa Hàng Trưởng Tập Sự (SM)

Xem hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây.

Tải Đơn

Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng Tập Sự (ASM)

Xem hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây.

Tải Đơn

Nhân Viên Cửa Hàng

Xem hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây

Tải Đơn
TD Gia mao